grafik_home_b_01

Perscontact

Dennie Christian Management

 Nederland en België:

- BIM -
Bertels International Management
Raambouwstraat 11
NL-6432 EX Hoensbroek
tel. +31 (0) 45-5221943
fax +31 (0) 45-5631145
e-mail: info@bertelsinternational.nl

Deutschland:

Roswitha Althoff
c/o Stefan Ulrichs
Esenser Landstr. 9
D-26607 Aurich
Tel. +49 (0) 177-7990013
Fax +49 (0) 4941-950395
E-Mail: info@dennie-christian.de
op internet: www.denniechristian.de

[Home] [Contact] [Biografie] [Foto's] [Vakantiehuis] [Stemmen]

(c) 2008-14 by Dennie Christian Fanservice, Aurich (Duitsland). All rights reserved.